Janet Wijnja – Wetterskip Fryslân

Sinneûndergong boppe de Tsjûkemar

Alle eleminten binne mei inoar ferbûn yn dizze foto. Reid en tuorrebouten foarmje de ferbining tusken lân en wetter. In natoerfreonlike wâl yn wetterskipsjargon. De tuorrebout byldet in moaie tsjinstelling út tusken it freonlike fluwielen uterlik fan de plant en it sterke woartelstelsel. De tuorrebout fielt him thús by in heech wetterpeil en past goed yn ús feangreidegebiet. De ûndergeande sinne jout it wetter en de loft in fjoerreade kleur.
Tûtsenbrêge Grou